Szkoła Branżowa

U NAS NAUCZYSZ SIĘ WYBRANEGO PRZEZ SIEBIE ZAWODU

Oferujemy kształcenie w takich zawodach takich jak: elektryk, mechanik, sprzedawca, fryzjer, piekarz, cukiernik i wielu innych we współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych w Gryficach.


Kontakt z pracodawcą od początku edukacji pozwoli sprawniej pozyskać pracę lub umożliwi pozostanie na danym stanowisku pracy w przyszłości. Kształcenie zawodowe teoretyczne realizowane jest w formie czterotygodniowego kursu w każdym roku nauki. W szkole odbywa się kształcenie z przedmiotów ogólnokształcących. Nauka zawodu, organizowana przez pracodawcę, odbywa się na podstawie umowy o pracę zawartej pomiędzy uczniem a pracodawcą w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu okres nauki wlicza się do stażu pracy. 

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub wziąć udział w egzaminie czeladniczym organizowanym przez izby rzemieślnicze. 

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Szkoła branżowa I stopnia posiada oddziały wielozawodowe. Młodzież odbywa przygotowanie zawodowe w przedsiębiorstwach na terenie powiatu gryfickiego. Pracodawca zawiera z uczniem, jako pracownikiem młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego i z tego tytułu uczeń otrzymuje wynagrodzenie.


PRZEBIEG NAUKI:

  • nauka trwa 3 lata
  • w klasie I i II – 3 dni w tygodniu zajęć z przedmiotów ogólnokształcących w szkole i 2 dni przygotowania zawodowego w zakładzie pracy
  • w klasie III – 2 dni w tygodniu zajęć przedmiotów ogólnokształcących w szkole i 3 dni przygotowania zawodowego w zakładzie pracy
  • w każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kur przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego