O szkole

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Płotach to placówka w której łączą się ze sobą ponad 70 letnia tradycja i nowoczesność.

Początki szkoły sięgają roku 1947, kiedy to w przejętym od władz miejskich Pałacu Bismarcka rozpoczęła działalność szkoła rolnicza – jedna z pierwszych na Pomorzu zachodnim. W roku 1973 szkoła została przeniesiona do nowo oddanego nowoczesnego budynku przy ulicy Paderewskiego 13. Od 1978 roku szkoła funkcjonowała pod nazwą Zespołu Szkół Rolniczych, a po przejęciu szkół średnich przez samorząd powiatowy w roku 1999 funkcjonuje pod nazwą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Płotach

Szkoła w całej swej długoletniej działalności nastawiona była i jest na kształcenie wysokokwalifikowanych kadr dla potrzeb lokalnego rynku pracy. Nowoczesność przejawia się w ofercie kierunków kształcenia dostosowanych do potrzeb rozwijającego się prężnie w powiecie gryfickim przemysłu turystycznego.

Obecnie w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa wchodzą: 

  • Technikum Zawodowe kształcące w zawodach:
    • technik żywienia i usług gastronomicznych,
    • technik hotelarstwa,
    • technik informatyk,
  • Branżowa Szkoła I stopnia

Uczniowie technikum zawodowego uzyskają wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu maturalnego mają możliwość dalszego kształcenia się na wyższych uczelniach. Ponadto po zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego uzyskują tytuł technika (łącznie z suplementem w języku angielskim) honorowanym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

W szkole duży nacisk kładziemy na naukę dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego oraz wykorzystanie technologii informacyjnych. 
Szkoły zasadnicze zapewnią przede wszystkim zdobycie kwalifikacji zawodowych.