Prowadzimy nabór do klas:

TECHNIKUM ZAWODOWEGO kształcącego w zawodach:

  • technik hotelarstwa
  • technik informatyk
  • technik żywienia i usług gastronomicznych

Nauka w  technikum umożliwi Ci zdobyć równocześnie zawód i wykształcenie średnie. Absolwenci technikum mogą także kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym. Będziesz musiał wybrać dwa przedmioty rozszerzone, które będą powiązane z przyszłym zawodem. Te wybrane przedmioty będziesz na maturze zdawać w zakresie rozszerzonym. W zależności od wybranych przedmiotów będziesz również realizował jeden przedmiot uzupełniający wiedzę z pozostałych dziedzin.

W technikum nauczysz się jak:

praktycznie wykonywać zawód, przygotować się do podejmowania działalności gospodarczej, napisać biznes plan, wykorzystać język obcy w pracy zawodowej, organizować swoją pracę w podległym zespole. Nauka trwa 4 lata.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

  • profil ogólny

Liceum ogólnokształcące daje ogólną wiedzę, lepiej przygotuje do matury i dalszego kształcenia. Umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności co najmniej na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Zadaniem liceum jest także przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na wyższych uczelniach.
Nauka w liceum trwa 3 lata.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

  • klasa wielozawodowa

Klasa wielozawodowa skupia uczniów uczących się w różnych zawodach.
To rodzaj klasy, w której uczniowie uczą się wielu zawodów usługowych typu: fryzjer, elektryk, blacharz samochodowy, murarz, kamieniarz, stolarz, mechanik samochodowy, sprzedawca , kucharz, cukiernik , zdun, i inne. Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy, z którymi podpisali umowę pracę. Szkoła pomaga w znalezieniu odpowiednich zakładów pracy, przyjaznych dla pracujących. Kontakt z pracodawcą od początku edukacji pozwoli sprawniej pozyskać pracę lub umożliwi pozostanie na danym stanowisku pracy w przyszłości. Kształcenie zawodowe teoretyczne realizowane jest w formie czterotygodniowego kursu w każdym roku nauki. W szkole odbywa się kształcenie z przedmiotów ogólnokształcących. Nauka zawodu, organizowana przez pracodawcę, odbywa się na podstawie umowy o pracę zawartej pomiędzy uczniem a pracodawcą w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu okres nauki wlicza się do stażu pracy. Ponadto za czas praktyki uczniowie otrzymują wynagrodzenie.
Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub wziąć udział w egzaminie czeladniczym organizowanym przez izby rzemieślnicze.

 

                                                      DOŁĄCZ DO NAS!