Szkoła Branżowa I-stopnia
klasa wielozawodowa

Chcesz być - kucharzem, mechanikiem, elektrykiem, fryzjerem, cukiernikiem, ...

U nas nauczysz się wybranego przez Ciebie zawodu.
Zapewniamy miejsce odbywania praktyk.

Pracodawcy na terenie gminy Płoty, którzy oferują miejsca praktyk i przygotowania zawodowego:

  • Zakład elektryczny – Bogdan Zawadzki – w zawodzie elektryk;
  • TomiNet – Barbara Jędrasik – w zawodzie elektronik;
  • Zakład mechaniczny – Leszek Zieliński – w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych;

Oferujemy również kształcenie w takich zawodach takich jak: sprzedawca, fryzjer, piekarz, cukiernik i wielu innych we współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych w Gryficach.


Od 1 września 2017 roku dotychczasowa 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa przekształci się w 3-letnia Branżowa Szkołę I Stopnia. Tym samym na rok szkolny 2017/2018 nie będzie już prowadzona rekrutacja do pierwszych klas dotychczasowych 3 - letnich zasadniczych szkół zawodowych. Szkoły te docelowo zastąpione zostaną branżowymi szkołami I i II stopnia.

Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 roku, w związku z tym, uruchomienie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 roku. Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Wprowadzenie 2-letniej branżowej szkoły II stopnia zapewnia drożność kształcenia zawodowego w systemie szkolnym. Szkoła ta umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że możliwe będzie zyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.

Utworzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia umożliwi, bez przerywania nauki, przygotowanie się do egzaminu maturalnego. Zarówno uczniowie branżowej szkoły I stopnia, jak i II stopnia objęci będą działaniami wychowawczymi.

Szkoła branżowa I stopnia posiada oddziały wielozawodowe. Młodzież odbywa przygotowanie zawodowe w przedsiębiorstwach na terenie powiatu gryfickiego. Pracodawca zawiera z uczniem, jako pracownikiem młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego i z tego tytułu

UCZEŃ OTRZYMUJE WYNAGRODZENIE       

PRZEBIEG NAUKI:

  • nauka trwa 3 lata
  • w klasie I i II - 3 dni w tygodniu zajęć z przedmiotów ogólnokształcących w szkole i 2 dni przygotowania zawodowego w zakładzie pracy
  • w klasie III - 2 dni w tygodniu zajęć przedmiotów ogólnokształcących w szkole i 3 dni przygotowania zawodowego w zakładzie pracy
  • w każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kur przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego