Realizacja projektu „Najlepszy w zawodzie"

Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego, a także zwiększenie jego atrakcyjności poprzez powiązanie szkolnictwa zawodowego z lokalnym rynkiem pracy.

W ramach projektu zostaną wypracowane programy rozwojowe poprzez podnoszenie jakości procesu kształcenia.
efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego, służące wypracowaniu kompleksowego programu wsparcia uczniów szkół zawodowych poprzez doradztwo indywidualne i grupowe dla wszystkich uczestników projektu;
opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa;
dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT (techniki użytkowania programów graficznych, nowoczesne techniki montażu sieci), języków obcych (j. niemiecki, j. angielski), przedsiębiorczości (zakładanie własnej firmy);
udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach uzupełniających kwalifikacje zdobyte w szkole;
współpracę szkół i/lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów, jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki zawodowe) oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu;
wyjazdy zawodoznawcze;
wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia.
Atutem projektu jest doradztwo edukacyjno - zawodowe, które zapewni młodzieży, jak najlepsze przygotowanie do podjęcia świadomej decyzji o kierunku dalszego kształcenia i wyborze zawodu.

Czas realizacji projektu:
od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2015 roku.